Posielanie emailových správ

Vytvorenie novej správy

Kliknutím na ikonu pre Vytvorenie správy môžete otvoriť okno pre vytvorenie novej správy. V závislosti od vašich nastavení sa okno otvorí na aktuálnej karte prehliadača alebo v novom okne.

Zadajte aspoň jednu adresu príjemcu alebo vyberte príjemcu z adresára, napíšte predmet a text správy. Potom kliknite na tlačidlo Odoslať, ak ste dokončili úpravy správy a chcete ju odoslať.

Ak vaša správa ešte nie je dokončená a chcete ju dokončiť a odoslať neskôr, uložiť ju ako Koncept (ikona na paneli nástrojov). E-mail sa uložiť medzi Koncepty a dvojitým kliknutím naň môžete neskôr pokračovať v jeho úprave.

Poznámka

Počas vytvárania správy sa pravidelne ukladajú jej kópie do priečinka pre koncepty, aby nedošlo k náhodnej strate správy. V prípade neočakávaného prerušenia relácie alebo pri páde vášho prehliadača či operačného systému počítača, nájdete kópiu aktuálne písanej správy v priečinku pre Koncepty. Interval automatického ukladania môžete nastaviť v časti User Preferences <settings-prefs-compose>.

Odpovedať na správu

Ak chcete odpovedať na prijatú správu, kliknite na tlačidlo Odpovedať alebo Odpovedať všetkým v paneli nástrojov alebo na ekvivalentné tlačidlá v časti Preview Pane. Po kliknutí a otvorí okno pre vytvorenie novej správy, v ktorom bude už vložená citácia správy, na ktorú odpovedáte. Automaticky sa doplní aj adresa prijemcu.

Pri možnosti Odpovedať sa adresa odosielateľa skopíruje do poľa Pre, pri možnosti Odpovedať všetkým sa do polí Pre a Kópia pridajú aj adresy všetkých príjemcov originálnej správy.

Preposielanie správ

Správy jem ožné aj preposlať inej osobe, kliknutím na tlačidlo Preposlať na paneli nástrojov. Okno pre vytvorenie novej správy bude obsahovať text správy a všetky predtým pridané prílohy. Stále môžete pridať nové prílohy alebo odstrániť tie prílohy, ktoré nechcete preposielať ďalej.

Tlačidlo Preposlať na paneli nástrojov vám ponúka nasledujúce možnosti:

Preposlať v texte

V tomto (predvolenom) režime sa obsah pôvodnej správy skopíruje do editora textu správy a dá sa doplniť alebo vymazať. Do novej správy sa skopírujú aj prílohy, ktoré je možné aj individuálne odstraňovať. Pozor: tento režim môže spôsobiť zlúčenie alebo preformátovanie správ vo formáte HTML.

Preposlať ako prílohu

Pri tejto voľbe sa pôvodná správa skopíruje ako príloha preposielanej správy. Zachová sa tak celý obsah a aj formátovanie správy a prílohy. Nie je však možné žiadne doplňovanie do správy.

Výber príjemcov z adresára

Príjemcov vytváranej správy môžete voľne zadať do polí Pre alebo Kópia, v okne pre vytvorenie novej správy. Viaceré adresy oddeľujte čiarkou (,). Uistite sa, že boli zadané celé a platné e-mailové adresy.

Automatické dokončovanie pre adresár

Počas zadávania adresy príjemcu prebieha na pozadí nepretržité vyhľadávanie vo vašom adresári a systém navrhuje najviac zhodné záznamy pod políčkom so zadávanou adresou. Ak chcete vybrať niektorý návrh, použite kurzorové klávesy (nahor/nadol) a stlačte <Enter> alebo <Tab>. Označená adresa sa potom skopíruje do políčka príjemcu.

Použitie widgetu pre adresár

Ak si chcete príjemcov radšej vybrať zo zoznamu kontaktov, použite na ich vyhľadanie widget na ľavej strane. Najskôr si vyberte prehľadávaný adresár v hornej časti widgetu a potom si pozrite kontakty uvedené dole. Naraz sa zobrazuje len obmedzený počet kontaktov, takže na preskočenie na ďalšiu stranu kontaktov použite klávesy so šípkami.

Vyberte jeden alebo viaceré kontakty v zozname a potom kliknite na jedno z tlačidiel dole (Pre+, Kópia+, Skrytá kópia+), čím skopírujete vybrané konakty do príslušného políčka príjemcu. Dvojitým kliknutím na kontakt v zozname ho okamžite pridate do políčka Pre.

Pridávanie príloh

Ak chcete k správe pridať prílohu, kliknite na tlačidlo Priložiť v paneli nástrojov a potom vyberte súbor v počítači. Výber uskutočníte v okne pre výber súboru, ktoré sa otvorí. Prílohy odosielané so správou sú uvedené na pravej strane a dajú sa opäť odstrániť kliknutím na ikonu Vymazať pri príslušnom súbore.

../_images/filedrop.png

Ak váš prehliadač podporuje štandard HTML5, uvidíte na spodnej strane zoznamu príloh ikonu pre pridanie súboru. Znamená to, že súbor môžete priložiť k správe aj jeho ťahaním z programu Prieskumník myšou na túto ikonu.

Vytváranie formátovaných (HTML) správ

V závislosti od Vašich nastavení sa v okne pre vytvorenie správy zobrazuje jednoduché textové pole na zadanie sprvy alebo pokročilý textový editor s panelom nástrojov, ktoré umožňujú formátovanie textu, tvorbu zoznamov, vkladanie obrázkov a mnoho iných činností.

Režim vytvárania správy je možné prepínať medzi čistým a formátovaným textom (HTML), pomocou prepínača Typ editora, ktorý je skrytý v paneli s voľbami pre odoslanie. Kliknutím na šípku nadol, ktorá sa nachádza na ľavom okraji hlavičky správy, môžete rozbaliť časť. Sending Options

Vkladanie obrázkov

Ak sa nachádza v režime HTML editora, môžete do textu správy vkladať obrázky, Ďalej uvádzame postup, aký môžete použiť:

  1. Pridajte obrázok ako attachment do správy.

  2. Kliknite na ikonu Vložiť/upraviť obrázok, ktorá sa nachádza v paneli nástrojov editora.

  3. Vyberte si obrázok z rozbaľovacieho menu Zoznam obrázkov, v dialógovom okne.

  4. Kliknite na tlačidlo Vložiť

  5. Zmeňte veľkosť obrázka v textovom poli, ak je to potrebné.

Používanie pripravených odpovedí

Uložené odpovede sa Vám môžu hodiť v prípade, že opakovane píšete e-mailové správy s rovnakým textom, napríklad pri odpovedaní na požiadavky o pomoc či podporu, alebo pri odosielaní pozvánok s rovnakým úvodom.

Tlačidlo Odpovede v paneli nástrojov okna na vytváranie správ obsahuje Vašu sadu “uložených odpovedí”, ktoré je možné vložiť do tela aktuálnej správy jedným kliknutím. Poznámka: je možné vkladať iba úryvky textu a nie šablóny správy s predmetom, textom alebo prílohami.

Vložiť odpoveď

Po kliknutí na tlačidlo Odpovede sa otvorí menu obsahujúce zoznam uložených textov, so zoradením podľa názvu. Jedným kliknutím na niektorý uložený text sa text vloží do správy tam, kde je aktuálne umiestnený kurzor - teda na mieste, kde ste prestali písať. Ak si predtým vyberiete myšou nejakú časť textu správy, uložený text nahradí pôvodný text.

Uložiť novú odpoveď

Pri písaní rovnakého textu druhýkrát, si ho možno budete chcieť uložiť na použitie aj v budúcnosti. Ak chcet uložiť novú odpoveď, najskôr si myšou vyberte časť textu správy, ktorá by sa mala uložiť a potom kliknite na voľbu Vytvoriť novú odpoveď z menu pod tlačidlom pre Odpovede. Následne sa otvorí dialógové okno, kde si môžete text prezrieť ešte pred jeho uložením. Novú odpoveď výstižne pomenujte a kliknite na možnosť Uložiť. Potom sa odpoveď pridá do zoznamu úryvkov textu, ktoré je možné vkladať do správ.

Upraviť odpovede

Prepnite na sekciu Settings section kde môžete spravovať všetky uložené odpovede.

Ďalšie voľby správ pri odosielaní

../_images/compose-options.png

Nastavenia odosielania správ sú v predvolenom nastavení skryté a je potrebné ich najskôr rozbaliť kliknutím na šípku na ľavom okraji hlavičky správy.

Tu môžete prepnúť typ editora pre compose html messages a prispôsobiť iné nastavenia týkajúce sa doručenia správy.

Priorita

Príznak pre prioritu odosielanej správy. Tento príznak sa zobrazí v schránke príjemcu správy.

Potvrdenie o doručení

Požiadanie príjemcu o zaslanie potvrdenia o doručení pri otvorení správy. Toto potvrdenie bude odoslané e-mailovým programom príjemcu, ak to príjemca povolí.

Notifikácia o stave doručenia

Požiadať o notifikačnú správu pri doručení správy do schránky. Táto správa bude odoslaná e-mailovým serverom po doručení správy do schránky. Pamätajte prosím na to, že oznámenie o doručení neznamená, že správa bola prijatá priamo aktuálnym príjemcom.

Uložiť odoslanú správu do

Vyberte si priečinok, do ktorého sa má uložiť kópia správy po jej odoslaní. Pri predvolených nastaveniach sa uložiť do priečinka Odoslané, toto nastavenie môžete zmeniť tu. Ak nechcete uložiť kópiu správu po jej odoslaní, vyberte si možnosť neuložiť.