Pripravené odpovede

Toto nastavenie vám dovolí spravovať vaše osobné odpovede (ako sú “hotové odpovede”), ktoré sú užitočné pri odpovedaní na správy s pripravenými odpoveďami.

Upraviť odpovede

Stredná časť zobrazuje zoznam uložených odpovedí. Vyverte jednu, aby ste zobrazili jej meno a text vo formulári vpravo. Môžete hneď upraviť obidve a uložiť zmeny kliknutím na tlačidlo “Uložiť”.

Poznámka

Ak sa pole nedá upravovať a nie je tam žiadne tlačidlo “Uložiť”, ide o globálnu odpoveď nastavenú správcom systému, ktorá sa nedá upravovať.

Vytvoriť novú odpoveď

Ak chcete vytvoriť novú odpoveď, kliknite na ikonu + v päte zoznamu odpovedí. Dajte jej názov a zadajte text odpovede a dokončte to stlačením tlačidla “Uložiť”.

Zmazať odpoveď

Tlačidlo !Vymazať” umiestnené taktiež v päte zoznamu odpovedí vymaže aktuálne zvolenú odpoveď po zobrazení potvrdzovacieho okna.

Tlačidlo môže byť šedé pre globálne odpovede spravované správcom systému.