Oblasť obsahu na obrazovke je rozdelená na tri časti: Priečinky emailovej schránky, Zoznam správ a Preview Pane, medzi ktorými je možné prepínať.

Zoznam správ

V tejto časti obrazovky sa zobrazuje zozname všetkých správ obsiahnutých vo vybranom priečinku. Počet správ zobrazených v zozname a celkový počet správ v priečinku sú uvedené na pravej strane pod zoznamom. Podľa vašich konkrétnych nastavení sa v tomto zozname môže zobrazovať iba obmedzený počet správ súčasne. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými “stranami zobrazenia”, použite zodpovedajúce tlačidlá pod zoznamom.

The application periodically checks for new messages and will update the display if new emails arrived. You can force this check manually by clicking the Refresh button in the email view toolbar.

Otvorenie správy na čítanie

Ak je viditeľný Preview Pane, jedným kliknutím na správu môžete zobraziť jej náhľad pod zoznamom. Ak chcete zobraziť kompletnú správu alebo ju chcete zobraziť v novom okne (závisí to od vašich nastavení), dvakrát na ňu kliknite tlačidlom myši. Iným spôsobom otvorenia správy na novej karte alebo v novom okne je kliknutie pravým tlačidlom myši na predmet správy a výber príkazu “Otvoriť odkaz na novej karte/v novom okne”. Túto možnosť vyberte z kontextového menu prehliadača.

Po výbere správy v zozname sa takisto aktivujú tlačidlá panela nástrojov, ktoré ponúkajú ďalšie akcie vzťahujúce sa na vybranú správu - ako je napríklad možnosť odpovedania, preposlania alebo vymazania.

Označenie správy ako prečítanej alebo označenej

Pri otvorení neprečítanej správy sa správa automaticky označí ako prečítaná. Tento úkon je však možné vykonať aj manuálne, kliknutím na hviezdičku označujúcu stav správy v zozname správ. Hviezdička sa nachádza pred predmetom správy. Ak chcete správu označiť ako neprečítanú, kliknite na ňu ešte raz.

Ak je viditeľný stĺpec s príznakmi (pozrite si: Zmena stĺpcov zoznamu správ), môžete označiť správu príznakom alebo odstrániť príznak kliknutím do stĺpca príznakov na riadku s konkrétnou správou. Ak chcete jedným kliknutím označiť príznakom všetky správy, vyberte v paneli nástrojov menu Označiť.

Zmena triedenia zoznamu správ

Systém zoraďovania správ je možné zmeniť kliknutím do stĺpca v hlavičke zoznamu. Tu sa dá nastaviť, ako sa majú správy zoraďovať. Ak chcete obrátiť súčasné poradie, kliknite do stĺpca ešte raz. Stĺpec používaný na zoraďovanie správ, je v hlavičke zoznamu zvýraznený.

Zoznam správ s vláknami

Namiesto zoradenia správ podľa dátumu alebo predmetu, je možné zoskupiť konverzácie obsiahnuté vo viacerých správach do tzv. “vlákien”. Ak chcete prepnúť medzi zobrazením typu Zoznam alebo Vlákna, použite na to prepínače na ľavej strane v päte zoznamu. Keď je aktivovaný režim vlákien, skupiny správ je možné zbaliť alebo rozbaliť pomocou šípok v ľavom krajnom stĺpci zoznamu správ.

../_images/listmode-switch.png

Zmena stĺpcov zoznamu správ

Stĺpce zobrazované v zozname je možné upravovať po kliknutí na ikonu pre “Nastavenia zoznamu”, v ľavom krajnom stĺpci - v hlavičke zoznamu správ. Po kliknutí sa otvorí dialógové okno, kde si môžete vybrať, ktoré stĺpce sa majú zobrazovať a ako sa majú zoradiť správy. Ak chcete vykonané zmeny uložiť a aplikovať, kliknite na príkaz Uložiť. Po kliknutí na tento príkaz sa okno zatvorí.

Poznámka

Stĺpec “Od/komu” je stĺpec, v ktorom sa zobrazuje buď odosielateľ správy alebo jej príjemca, pokiaľ sa nachádzate v priečinku pre odoslané správy alebo návrhy.

Poradie stĺpcov v zozname je možné zmeniť aj ťahaním stĺpcov v hlavičke alebo ťahaním špecifického stĺpca myšou a jeho uvoľnením na pozícii, kde ho chcete mať zobrazený.

Vybratie viacerých správ

Po jednom kliknutí na riadok v zozname správ, sa príslušná správa vyberie a zvýrazní. Stlačením klávesov Shift alebo Ctrl a súčasným kliknutím na správu môžete označiť alebo odznačiť viaceré správy naraz.

V rozbaľovacom menu pre Výber (v päte správy) sú obsiahnuté aj pomôcky pri výbere správ. Toto menu vám umožňuje vybrať všetky neprečítané alebo príznakom označené správy naraz, alebo výber otočiť či vymazať aktuálny výber.

Priečinky emailovej schránky

Na ľavej strane vidíte hierarchicky usporiadaný zoznam všetkých priečinkov vo vašej e-mailovej schránke. Priečinky sa používajú na zoskupovanie vašich správ podľa témy, odosielateľa alebo iného parametra, ktorý si môžete vybrať.

Doručené správy sa obvykle zobrazujú v priečinku s doručenou poštou, ktorý je prvý v zozname priečinkov. Existujú aj špeciálne priečinky používané systémom na ukladanie odoslaných (Odoslané) alebo vymazaných (Kôš) správ. Tieto systémové priečinky sú označené osobitnými ikonami.

Na pravom okraji zoznamu priečinkov sa zobrazuje počet neprečítaných správ v danom priečinku.

Pre zobrazenie správ obsiahnutých v priečinku, kliknite na priečinok v zozname. Aktuálne vybraný priečinok sa v zozname zvýrazní.

Priečinky so skrytými podpriečinkami sú označené malou ikonou [+], kliknutím na ňu rozbalíte alebo zbalíte podradenú vetvu priečinkov.

Operácie s priečinkami

V päte zoznamu priečinkov sa pod ikonou pre Akcie priečinka ukrýva zoznam akcií, ktoré je možné vykonať v priečinku. Akcie spustíte kliknutím. Väčšina akcií v menu sa týka len aktuálne vybraného priečinka.

Zhustiť

Týmto úkonom skomprimujete veľkosť priečinka úplným vymazaním správ, ktoré boli označené a určené na vymazanie.

Vyprázdniť

Týmto natrvalo vymažete všetky správy vo vybranom priečinku. Postupujte veľmi opatrne, pretože túto akciu nie je možné vrátiť späť. Z bezpečnostných dôvodov je táto akcia dostupná iba v priečinkoch Kôš a Spam.

Spravovať priečinky

Toto menu obsahuje settings section, kde môžete upravovať priečinky dostupné v danej s-mailovej schránke. Tu môžete vytvárať, vymazávať, premenovávať alebo reorganizovať priečinky s e-mailovými správami.

Zobrazenie kvóty

Ak má váš e-mailový účet obmedzenú maximálnu veľkosť, zobrazí sa v päte zoznamu priečinkov tzv. kvóta, ktorá udáva aktuálne využitie dostupného miesta na disku. Po presunutí kurzora nad zobrazenie percent uvidíte skutočný počet a využitie pridelenej kvóty.

Panel s náhľadom

Ak je zapnutý, zobrazí sa pod zoznamom správ panel s náhľadom, ktorý zobrazuje aktuálne vybranú správu napravo od hlavného zobrazenia e-mailov. Ak chcete panel otvoriť, kliknite na ikonu previewtoggle v päte zoznamu správ. Opätovným kliknutím na túto ikonu môžete panel s náhľadom skryť.

Funkcie skratiek

V pravom hornom rohu panela s náhľadom sú umiestnené tlačidlá často používaných akcií, ako je napríklad tlačidlo pre odpoveď alebo preposlanie správy ďalej.

Pravou krajnou ikonou button-extwin môžete otvoriť správu v novom okne, aby ste získali úplné zobrazenie celej správy.

Prepnúť hlavičky správy

../_images/preview-headers.png

Panel s náhľadom vám poskytuje rýchly náhľad na správu. Zobrazujú sa v ňom iba najdôležitejšie hlavičky správy, ako je údaj o odosielateľovi a dátum. Časť s hlavičkou sa dá v paneli pre náhľad rozbaliť kliknutím na šípku nadol, na ľavej strane hlavičky.