Nastavenia

Používateľské preferencie vám umožňujú prispôsobiť rôzne vlastnosti a nastavenia, ktoré upravujú správanie a používateľské rozhranie webmailovej aplikácie. Mnoho nastavení je zoskupených do nasledujúcich sekcií:

Poznámka

po zmene nastavení ich nezabudnite uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť pod formulárom s nastaveniami.

Používateľské rozhranie

Jazyk

Webmail je dostupný v rôznych jazykoch. Ak chcete, môžete ho zmeniť na tomto mieste. Keď pristupujete k aplikácii, jazyk je automatický zvolený podľa jazyka nastaveného v operačnom systéme vášho počítača.

Časová zóna

Dátumy zobrazované na rôznych miestach (napríklad pri odoslaní správy) budú automaticky preložené do vašej lokálnej časovej zóny. Ak chcete použiť nastavenia časovej zóny z vášho počítača, nastavte možnosť Auto alebo si vyberte špecifickú časovú zónu zo zoznamu.

Formát času

Zvoľte ako bude zobrazovaný čas (hodiny, minúty).

Formát dátumu

Vyberte si formát zobrazovania dátumu.

Krátke formáty dátumov

Po výbere tejto možnosti budú dátumy, ktoré sú blízke k dnešnému dňu, preložené relatívne, t. j. napríklad “dnes”, “včera” a pod.

Obnoviť

Nastavte interval, v ktorom má systém kontrolovať dostupnosť aktualizácií (napríklad pre nové doručené správy)

Vzhľad rozhrania

Vyberte si vizuálne rozloženie používateľského rozhrania spomedzi dostupných tém.

S vyskakovacími oknami pracovať ako so štandardnými oknami

Keď systém Roundcube otvára správy alebo formulár pre vytváranie správ v novom okne, môže byť toto okno odpojené (s menšou veľkosťou a bez tlačidiela v paneli nástrojov) alebo - ak je aktivovaná táto voľba - môže ísť o normálne okne či novú kartu v aktuálnom okne. Ak je táto voľba zapnutá, budú všetky okná otvárané webmailovou aplikáciou dodržiavať nastavenia určené vo vašom prehliadači.

Zaregistrovať priradenie pre odkazy

Webmailovú aplikáciu je možné zaregistrovať pre otváranie e-mailových odkazov na webe.

Zobrazenie schránky

Zobraziť panel s náhľadom

Touto voľbou môžete zobraziť alebo skryť Panel s náhľadom v zobrazení e-mailu.

Označiť správy zobrazené v náhľade ako prečítané

Vyberte oneskorenie, po uplynutí ktorého sa nové správy označia ako “prečítané”, ak boli otvorené v paneli s náhľadom.

Žiadosť o potvrdenie o doručení

Táto voľba určuje správanie v situácii, keď otvoríte správu, pri ktorej žiadal jej odosielateľ potvrdenie o prečítaní.

Rozbaliť vlákna správy

Pri uvádzaní vlákien správ <mail-list-thread> určujte táto voľba to, ako sa v zozname rozbalia skupiny konverzácií.

Počet záznamov na stránku

Zoznam správ zobrazuje počet správ na jedno zobrazenie (na zobrazenie “strany”). Zvýšenie počtu zobrazených správ môže mať za následok dlhšiu dobu otvárania priečinka v e-mailovej schránke.

Kontrolovať nové správy vo všetkých priečinkoch

V predvolenom nastavení je prítomnosť nových správ pravidelne kontrolovaná len v priečinku doručených správ. Ak máte nainštalované filtre na strane servera, ktoré presúvajú doručené správy do iných priečinkov, mali by ste aktivovať túto voľbu.

Zobrazovanie správ

Otvoriť správu v novom okne

Po vybraní tejto voľby a dvojitom kliknutí na správu v zobrazení e-mailu, sa e-mail otvorí v novom okne - nie na aktuálne karte či v aktuálnom okne prehliadača.

Zobraziť HTML

Ak chcete zobrazovať formátované správy tak, ako boli odoslané, aktivujte túto voľbu. Ak je vypnutá, formátované správy sa konvertujú na správy zobrazované v podobe čistého textu.

Zobraziť vzdialené vložené obrázky

Formátované správy (vo formáte HTML) môžu obsahovať odkazy na obrázky, ktoré sa majú načítať zo vzdialeného servera. To však môže narušiť vaše súkromie a prezradiť odosielateľovi, že ste správu otvorili. Túto techniku častokrát využívajú odosielatelia spamu na overenie toho, že vaša e-mailová adresa bola správna a následne vám môžu zasielať viac nevyžiadanej pošty.

Zobraziť priložené obrázky pod správou

Túto voľbu aktivujte v prípade, že chcete zobrazovať obrázkové prílohy pod textom správy.

Po vymazaní/presunutí správy prejsť na ďalšiu správu

Určuje, či má zobrazenie preskočiť na ďalšiu správu v zozname po otvorení e-mailovej správy (nie pri náhľade na ňu) a následnom presunutí alebo vymazaní správy.

Pokročilé nastavena

Predvolená znaková sada

Niektoré e-mailové systémy nešpecifikujú znakovú sadu pri odosielaní správ. V takýchto zriedkavých prípadoch môže príjemca (vaša e-mailová aplikácia) odhadovať spôsob zobrazenia špeciálnych znakov (napríklad éäç) a vtedy sa využije táto voľba. Vyberte znakovú sadu/jazyk väčšiny vašej e-mailovej korešpondencie.

Vytváranie správ

Vytvoriť v novom okne

Po vybraní tejto voľby sa formulár pre vytvorenie novej správy otvorí v novom okne a nie na aktuálnej karte či v aktuálnom okne prehliadača.

Vytvárať správy v HTML

Túto voľbu aktivuje v prípade, že chcete pri začatí vytvárania novej správy použiť editor pre formátovanie textu (HTML). Toto nastavenie je štandardne aktivované iba pri správach vo formáte HTML. Dá sa prepínať kedykoľvek počas vytvárania správy.

Automaticky ukladať koncept

Počas písania novej správy sa bude jej kópia občas ukladať do priečinka s konceptmi. Vyberte si presný časový interval, alebo zablokujte automatické ukladanie.

Vždy vyžiadať potvrdenie o doručení

Pre nové správy štandardne aktivovať “Potvrdenie o doručení” v nastaveniach odosielania správy.

Vždy požadovať notifikáciu o stave doručenia

Pre nové správy štandardne aktivovať :ref:` voľbu <mail-compose-options>` “Notifikácia o stave doručenia“.

Odpovede na správy umiestniť do rovankého priečinka ako odoslanú správu

Vyberte si aktuálny priečinok pre ukladanie odpovede namiesto štandardného priečinka pre “Odoslané správy”.

Pri odpovedaní

Táto voľba určuje či a kde sa má umiestniť citovaný pôvodný text v prípade, že odpovedáte na správu.

Preposlanie správ

Určuje, ako sa budú mode preposielať správy v prípade, že kliknite na tlačidlo Preposlať a nevyberiete konkrétny spôsob preposlania.

Predvolené písmo pre správy vo formáte HTML

Pri písaní správy (vo formáte HTML) sa použije tento typ a veľkosť písma pri predvolenom formátovaní textu.

Predvolená akcia pri kliknutí na “Odpovedať všetkým“

Keď odpovedáte na správy prichádzajúce z tzv. mailing-listov, toto nastavenie určuje spôsob odpovedania.

Automaticky pridať podpis

Vyberte, v ktorých prípadoch sa má k novej správe pridať aj text zadaný ako podpis používateľa.

Odstrániť pôvodný podpis pri odpovedaní

Ako už vyplýva z názvu, táto funkcia odstraňuje detegované podisy z pôvodnej správy v prípade, že ju citujete v odpovedi.

Nastavenia kontroly pravopisu

Pomocou týchto políčok môžete upresniť postup funkcie kontroly pravopisu.

Pokročilé nastavena

Názvy príloh

Príjemcovia vašich správ môžu mať za určitých okolností problém s korektným zobrazením názvu prílohy. Ak obdržíte informáciu o nečitateľnosti názvu prílohy, upravte toto nastavenie.

Pre 8-bitové znaky použiť kódovanie MIME

Táto voľba umoží odoslanie textu správy “bezpečným“ spôsobom, ale mierne zvýši množstvo odosielaných dát. Túto voľbu aktivujte v prípade, že príjemcovia majú problémy s prečítaním správ, ktoré ste im odoslali.

Adresár

Predvolený adresár

Vyberte si predvolený adresár, do ktorého sa majú ukladané nové kontakty v prípade, že ich pridávate zo zobrazenia konkrétneho e-mailu.

Zoznam kontaktov ako

Vyberte spôsob, akým sa zobrazia mená v zozname kontaktov.

Stĺpec pre zoraďovanie

Určite atribút kontaktov, ktorý sa použije na zoradenie kontaktov v zozname.

Počet záznamov na stránku

Počet kontaktov zobrazovaných naraz (na jednej “stránke“) v zozname kontaktov.

Preskakovať alternatívne e-mailové adresy pri automatickom dokončovaní

Po aktivovaní tejto voľby sa bude každý kontakt zobrazovať v zozname návrhov na automatické dokončenie iba jedenkrát. V takom prípade bude možné vložiť iba prvú e-mailovú adresu vybraného kontaktu. Ak je táto voľba vypnutá, budú vo výbere zobrazované všetky e-mailové adresy zhodného kontaktu.

Špeciálne priečinky

Niektoré priečinky majú:ref:špeciálne účely <mail-organize-special-folders> a používajú ich systémové procesy na ukladanie správ. Tento formulár vám umožňuje vybrať si, do ktorých priečinkov sa budú ukladať Koncepty, Odoslané správy alebo vymazané správy (Kôš).

Zobrazovať skutočné názvy špeciálnych priečinkov

Po zapnutí tohto nastavenia sa v zozname priečinkov zobrazia namiesto lokalizovaných názvov pôvodné názvy pridelených špeciálnych priečinkov.

Pri stlačení tlačidla Archivovať v zobrazení e-mailu, sa presunú vybrané správy do tohto priečinka.

Rozdeliť archív na

Táto voľba vám umožňuje organizovať archívny priečinok rôznymi spôsobmi. Vybrané správy môžu byť presunuté do podpriečinkov, zoradené podľa dátumu odoslania, e-mailovej adresy odosielateľa alebo podľa priečinka, z ktorého boli presunuté.

Ak je nastavená možnosť Žiadne všetky správy sa uložia do archívneho priečinka bez toho, že by sa vytvorili nejaké podpriečinky.

Nastavenia servera

Táto sekcia vám poskytuje viac pokročilých nastavení, ktorými sa určuje ako sú správy spracovávané e-mailovým serverom.

**Označiť správu ako prečítanú pri jej vymazaní*

Pri zapnutí tejto voľby budú správy označené ako prečítané aj počas ich vymazávania.

Označiť správu na vymazanie, namiesto jej vymazania

E-mailové správy je možné označiť ako vymazané ešte predtým, než budú definitívne odstránené z priečinka. Táto voľba umožňuje správy neskôr “obnoviť“. Ak ich chcete naozaj vymazať, použite príkaz Komprimovať z Priečinky emailovej schránky menu funkcií.

Nezobrazovať vymazané správy

Táto voľba vylúči správy označené ako vymazané zo zobrazenia v zozname.

Ak zlyhá presunutie správ do koša, vymazať ich

V prípade, že priečinok pre Kôš nie je vybraný alebo je preplnený, môže presun správy do koša zlyhať. Ak je zapnutá táto voľba, správy sú vymazané z aktuálneho priečinka v prípade, že sa ich pokúsite presunúť do koša.

Priamo vymazáva správy v priečinku Spam

Správy v priečinku Spam sa taktiež presúvajú do Koša ešte skôr, než sú vymazané. Ak chcete tento krok presúvania preskočiť, aktivujte túto voľbu.

Vyčistiť kôš pri odhlásení

Ako už napovedá názov funkcie, priečinok pre kôš sa bude vyprázdňovať aj pri prerušení relácie.

Skomprimovať doručenú poštu pri odhlásení

Pri odhlásení sa odstránia z doručenej pošty všetky správy, ktoré boli označené na vymazanie.